viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAUrządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z drogami

Urządzenia infrastruktury niezwiązane z drogami

Urządzenia infrastruktury niezwiązane z drogami

Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, to jest: kable energetyczne, telefoniczne, oświetleniowe, kanalizacja sanitarne i deszczowa, wodociąg ciepłociąg, gazociąg itp.
 

I. Złożenie wniosku o zezwolenie na lokalizację ww. urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej  w świetle art. 39 ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 – ze zm.).

Wzór wniosku o uzgodnienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest dostępny na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl  w pasku przesuwnym (na dole strony) pn. „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych”.

 

Wnioskodawca działający poprzez pełnomocnika jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Prezydenta Miasta Kielce (ING Bank Śląski, nr rachunku – 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000). Zwolnione z opłaty skarbowej są wnioski, załączniki w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Do wnoszenia opłat skarbowych zobowiązane są: osoby fizyczne i prawne. Od wnoszenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

II. Miejsce złożenia dokumentów:


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce
tel. 41  34 574 31;  fax.  41  366 48 04

III. Termin i sposób załatwiania wniosków.

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art.35 § 3 Kpa). Jednakże z zarządca dróg krajowych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45,25-950 Kielce w terminie 14 od dnia doręczenia stronie decyzji.