viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiABudowa drogi ekspresowej S7

Budowa drogi ekspresowej S7

Podpisana została umowa na projekt i budowę S7 granica woj. świętokrzyskiego – Kraków, odcinek II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma
 

Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”)” : Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok.23,2km

 

Oddział: Kraków

Długość: ok.23,2km

Obecny etap – w przygotowaniu

Podział odcinka na :

Etap 1 –  gr. województwa świętokrzyskiego - węzeł Miechów, długości 18,7 km

(do decyzji ZRiD)

Etap 2 –  węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice (do decyzji DŚU)

 

Etap 1:

Etap zrealizowany:

DŚU - 15.01.2015,

DŚU reformatoryjna - 10.08.2017,

ZOPI dla etapu Koncepcji Programowej – 03.07.2018,

KOPI dla etapu Koncepcji Programowej – 02.08.2018,

ZRID – wniosek złożony do UW 28.12.2018 r, trwa procedura.

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi:

Inwestycja pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”): odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok 23,2 km”, Etap 1– granica woj. świętokrzyskiego - węzeł Miechów, położona będzie w województwie małopolskim, powiecie miechowskim na terenie gmin Książ Wielki oraz Miechów. Długość odcinka wynosi 18,725 km.

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m (docelowo 5m)
 • szerokość poboczy – 1,5 m.
 • obciążenie -115 kN/oś

3.  Zakres inwestycji:

W ramach Etapu 1 budowy drogi ekspresowej S7 na przedmiotowym przewiduje się budowę nowej drogi dwujezdniowej klasy technicznej S, przebudowę dróg poprzecznych do projektowanej S7 wraz z budową skrzyżowań (drogi powiatowe, gminne, wewnętrzne), budowę dwóch węzłów drogowych (w ciągu drogi powiatowej – węzeł Książ Wielki i w ciągu drogi wojewódzkiej - węzeł Miechów), budowę 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu, budowę dwóch Miejsc Obsługi Pasażerów (MOP „Giebułtów”, MOP „Małoszów”), budowę zbiorników retencyjnych i chłonno – odparowujących, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, etc.), przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i wyburzenia kolidujących z inwestycją budynków.

 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi:

Przebieg drogi wg ustalonego wariantu. Nie wariantuje się dodatkowo korytarza drogi na obecnym etapie dokumentacji.

 

5. Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S7 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: estakady, wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenie rzeki Nidzicy, drogi powiatowej i drogi dojazdowej zaprojektowano za pomocą estakady o długości 606,40m. Na wybór obiektów inżynierskich miały wpływ następujące elementy: rozległość doliny rzeki, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

6.Węzły:

Książ Wielki (z DP1219K) – typ WB, rodzaj – pół koniczyna

Węzeł Miechów (z DW783) – typ WB, rodzaj – pół karo + ćwierć koniczyna.

 

7. MOP-y: przyjęto lokalizację Miejsc Obsługi Podróżnych w km 614+500:

MOP Giebułtów – kierunek Kielce (kat. II)

MOP Małoszów – kierunek Kraków (kat. II)

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 660 m) przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów. Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Zostaną wykonane:  2 przejścia górne (dla dużych zwierząt) i 5 dolnych (dla małych-2, średnich-2 i dużych-1 zwierząt) oraz przejście dolne dla płazów. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach   i   (na obszarach szczególnie wrażliwych)  - w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

 

Etap 2:

Etap zrealizowany:

ZOPI dla etapu STEŚ R  – 03.07.2018,

KP z etapu STEŚ R – w trakcie opracowania,

DŚU – trwa procedura uzyskiwania DŚU,

PB – planowana data odbioru 08.2020,

ZRID – planowane uzyskanie 03.2021.

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi:

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”): odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok 23,2 km”, węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice (bez węzła), (km 622+185,00 - km 627+500,00).

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m (docelowo 5m)
 • szerokość poboczy – 1,5 m.
 • obciążenie -115 kN/oś

3. Zakres inwestycji:

W ramach Etapu 2 budowy drogi ekspresowej S7 na przedmiotowym przewiduje się budowę nowej drogi dwujezdniowej klasy technicznej S, bezkolizyjne przeprowadzenie istniejących dróg poprzecznych, budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu, budowę do 5 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), budowę ewentualnych urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, etc.), przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej, wyburzenia kolidujących z inwestycją budynków.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi:

Na obecnym etapie dokumentacji rozpatrywane są 4 warianty trasy. Preferowany wariant D (fioletowy) ma długość ok.5,09km.

Droga tego wariantu przebiega przez obszary gminy Miechów - wsi Parkoszowice, Poradów, Wymysłów oraz Bukowska Wola. Początek odcinka zaczyna się w km 622+185 a kończy w km ~ 627+270. Powierzchnia terenu potrzebnego dla realizacji tego wariantu wynosi ok. 76 ha. Wariant koliduje z obszarami siedliskowymi Natury 2000,na powierzchni 1,79 ha, przechodzi przez tereny lasów Gawroniec na powierzchni 3,05 ha i przewiduje wyburzenie maksymalnie ok. 9 budynków, w tym ok. 4 budynków mieszkalnych.

 

5. Obiekty inżynierskie:

W wariancie preferowanym zaprojektowano mostowe obiekty inżynierskie: 2 – nad drogami powiatowymi 1210K i 1211K, 1 - nad drogą gminną K140324K.

 

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 555 m dla wariantu D) przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów. Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach   i   (na obszarach szczególnie wrażliwych)  - w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji dla Etapu 1 i Etapu 2

Inwestycja będzie realizowana w systemie P&B w podziale na dwa etapy tj. Etap 1, w którym wykonawca systemu P&B będzie miał za zadanie przygotowanie projektu wykonawczego, wprowadzenie optymalizacji rozwiązań w zakresie tego projektu w ramach uzyskanej decyzji ZRiD oraz realizację. Etap 2, w którym wykonawca zobowiązany będzie do wykonania PB, PW, uzyskania decyzji ZRiD i realizacji.

 

 

http://s7widoma-krakow.pl

 

 

 

Budowa drogi S7 Lubień – Rabka Zdrój

 

wartość zadania (odc. I, odc. II, odc. III): 2 472,0 mln zł

GDDKiA

 

11.09.2017 – podpisano umowę o dofinansowanie projektu: Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka” POIS.03.01.00-00-0031/17 w ramach działania 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Wysokość dofinansowania ze środków UE:  1 322,4 mln zł.

 

 

S7, odc. I Lubień – Naprawa

 

 

Oddział: Kraków

długość – 7,59 km

obecny etap – w realizacji

GDDKiA

 

wartość odcinka: 624,0 mln zł

 

Etap zrealizowany:

11. 04. 2008 – posiedzenie ZOPI

17. 11. 2008 – posiedzenie KOPI

12. 08. 2010 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

22. 12. 2014 – uzyskano decyzję ZRID

29. 01. 2015nadano Decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

29.06.2016 – podpisano umowę na realizację w systemie tradycyjnym. Wykonawca: Konsorcjum: IDS-BUD SA; Korporacja ALTIS-HOLDING. Wartość kontraktu 521,5 mln zł (+ 7% rezerwy).

 

Więcej na stronach internetowych inwestycji: http://www.s7-lubien-rabka.pl/a-odcinek1.html

 

II. Opis inwestycji:

 1. Przebieg drogi

Inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa małopolskiego, w obrębie powiatów: myślenickiego i suskiego, na terenie gmin: Lubień i Jordanów. Trasa w początkowym odcinku, na obrzeżach miejscowości Lubień, przebiega po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 7. Od kilometra 713+580,21, nowy przebieg skierowano na stronę zachodnią istniejącego korytarza drogi krajowej nr 7. Projektowana droga przebiega równolegle do zabudowy miejscowości Lubień oraz wzdłuż ról Smugawka, Masztelewa, Swałtówka, Czarnotowa wsi Krzeczów.

 

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi -  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego – 6,7 - 22,00 m
 • szerokość poboczy - 0,75 – 2,25 m
 • obciążenie -115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6.

 

Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

 • budowę w terenie górskim (po nowym śladzie) odcinka dwujezdniowej drogi klasy S dł. ok. 7,59 km, w km 713+580 – 721+170
 • budowę 10 obiektów inżynierskich o łącznej długości około 2115 m:
 • budowę 2 MOP-ów: MOP Lubień kategorii II i MOP-u Krzeczów kategorii III
 • przebudowę dróg lokalnych i dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę i budowa urządzeń infrastruktury technicznej w tym: sieci wodociągowych, sieci gazowych średnioprężnych, kanalizacji deszczowej, sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn), sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych, oświetlenia
 • nasadzenie zieleni,            
 • budowę dróg serwisowych.

   

Obiekty inżynierskie:

5 estakad i 5 obiektów inżynierskich stanowiących przejazd nad lub pod realizowaną drogą

 

MOPy : MOP Lubień kategorii II  oraz MOP Krzeczów kategorii III

 

III. Ochrona środowiska

W ramach działań środowiskowych przewidziano: 

 • przystosowanie przejść mostowych i przepustów dla migracji zwierząt
 • wykonanie ogrodzeń ochronno – naprowadzających dla płazów i innych małych zwierząt, w części przepustów pełniących także funkcję przejść dla zwierząt,
 • wykonanie osłon antyolśnieniowych na obiektach mostowych pod którymi zorganizowano przejścia dla zwierząt
 • oczyszczenie wody opadowej spływającej z jezdni poprzez system projektowanych separatorów i osadników
 • budowa ekranów akustycznych w celu ochrony terenów wrażliwych akustycznie,
  w obszarach o stwierdzonym pogorszeniu klimatu akustycznego w środowisku,
 • nasadzenie zieleni osłonowej w celu ochrony przyległego terenu, a także w celu
  rekompensaty strat przyrodniczych,
 • ogrodzenie siatką metalową tych odcinków drogi, na których nie występują przejścia dla zwierząt bądź ekrany akustyczne.
 •  

S7, odc. II Naprawa – Skomielna

Oddział: Kraków

długość – 3,05 km

obecny etap – w realizacji

GDDKiA

 

wartość odcinka: 1 106,0 mln zł

Etap zrealizowany:

11. 04. 2008 – posiedzenie ZOPI

17. 11. 2008 – posiedzenie KOPI

12. 08. 2010 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

22. 12. 2014 – uzyskano decyzję ZRID

29. 01. 2015 – nadano Decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

19.12.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę drogi ekspresowej S7 Kraków–Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok.721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu

 

Etap w realizacji:

29.06.2016 – podpisano umowę na realizację w systemie tradycyjnym. Wykonawca: Astaldi S.p.A. Wartość kontraktu 968,8 mln zł (+ 7% rezerwy).

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

http://www.s7-lubien-rabka.pl/b-odcinek2.html

 

II. Opis inwestycji:

 1. Przebieg drogi

Inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa małopolskiego, w obrębie powiatów: myślenickiego i suskiego, na obszarze gmin: Lubień i Jordanów.

 

 

GDDKiA

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi -  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego – 10,4-24,4m
 • szerokość poboczy - 0,75 – 2,25 m
 • obciążenie -115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6.

 

Zakres inwestycji:

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

 • budowę w terenie górskim (po nowym śladzie) odcinka dwujezdniowej drogi klasy S dł. ok. 3,05 km, w km 721+170 – 724+220
 • budowę dwukomorowego tunelu o długości 2 058 m pod Małym Luboniem z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną  infrastrukturą wraz z wyposażeniem technicznym
 • budowę 1 obiektu (nr 15+16) o długości ok. 311m
 • budowę murów oporowych,
 • wykonanie budynków technicznych oraz budynku dyspozytorni rezerwowej
 • wykonanie masztu radiowego
 • przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej
 • budowę dróg serwisowych i technologicznych,
 • budowę przepustów,
 • budowę oświetlenia i budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przełożenie cieków, budowę systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń ochrony środowiska:
 • ekranów, urządzeń oczyszczania wód.

   

Obiekty inżynierskie :

dwukomorowy tunel pod Górą Mały Luboń oraz 1 estakada.

 

III. Ochrona środowiska

 W ramach działań środowiskowych przewidziano: 

 • przystosowanie przejść mostowych i przepustów dla migracji zwierząt
 • wykonanie ogrodzeń ochronno – naprowadzających dla płazów i innych małych zwierząt, w części przepustów pełniących także funkcję przejść dla zwierząt,
 • wykonanie osłon antyolśnieniowych na obiektach mostowych pod którymi zorganizowano przejścia dla zwierząt
 • oczyszczenie wody opadowej spływającej z jezdni poprzez system projektowanych separatorów i osadników
 • budowa ekranów akustycznych w celu ochrony terenów wrażliwych akustycznie,
  w obszarach o stwierdzonym pogorszeniu klimatu akustycznego w środowisku,
 • nasadzenie zieleni osłonowej w celu ochrony przyległego terenu, a także w celu
  rekompensaty strat przyrodniczych,
 • ogrodzenie siatką metalową tych odcinków drogi, na których nie występują przejścia dla zwierząt bądź ekrany akustyczne.

S7 odc. III Skomielna Biała – Rabka Zdrój

 

oddział: Kraków

długość – 6,067 km

obecny etap – w realizacji

 

GDDKiA

 

lata realizacji: 2016 – 2019

wartość odcinka: 742,0 mln zł

Etap zrealizowany:

 

11. 04. 2008 – posiedzenie ZOPI

17. 11. 2008 – posiedzenie KOPI

12. 08. 2010 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

22. 12. 2014 – uzyskano decyzję ZRID

29. 01. 2015 – nadano Decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

19.12.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę drogi.

 

Etap w realizacji:

31.03.2016 – podpisano umowę na realizację w systemie tradycyjnym. Wykonawca: SALINI IMPREGILO S.p.A. Wartość kontraktu 615,1 mln zł (+ 7% rezerwy).

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

http://www.s7-lubien-rabka.pl/c-odcinek3.html

 

II. Opis inwestycji:

 1. Przebieg drogi

  Inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa małopolskiego, w obrębie powiatów: myślenickiego, suskiego i nowotarskiego, na obszarze gmin: Lubień, Rabka - Zdrój, Raba Wyżna, Jordanów.

GDDKiA

 1. Podstawowe parametry techniczne
 • klasa drogi: S  2/2 (docelowo S 2/3), GP 2/2
 • kategoria ruchu: dla S: KR6, dla GP: KR5
 • nośność (dopuszczalny nacisk): 115 kN/oś
 • prędkość projektowana drogi: 100 km/h dla S i 80 km/h dla GP
 • przekrój (liczba jezdni, pasów ruchu): 2x2 (2x3 na wzniesieniach) dla S, 2x2 dla GP
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,50 m dla S,
 • szerokość poboczy gruntowych: 0,75 - 2,25 m dla S
 • szerokość poboczy bitumicznych: 2,0 m dla GP
 • szerokość poboczy gruntowych: 2,25 m dla GP

   

Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

 • budowę w terenie górskim odcinka dwujezdniowej drogi dł. 6,067 km (w tym klasy S dł. ok. 5,19 km oraz klasy DP (dk 47) dł. ok. 0,877 km
 • budowę 17 obiektów o łącznej długości około 3519 m:
 • budowę 2 węzłów drogowych łączących drogę ekspresową S-7 z: węzeł „Skomielna” (z dk 28) i węzeł „Zabornia” (z dk 7 i 47)
 • budowę MOP-u Zbójecka Góra kategorii II w ograniczonym zakresie,
 • budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej,
 • przebudowę dróg krajowych nr 7, 28 i 47,  dróg lokalnych gminnych, powiatowych
 • budowę murów oporowych,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • przebudowę i budowę dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

 

 

Węzły:

 

Węzeł Skomielna (S-7 z dk 28)

Węzeł Zabornia (S-7 z dk 7 i dk 47)

 

MOPy :

MOP Zbójecka Góra kategorii II

III. Ochrona środowiska

  W ramach działań środowiskowych przewidziano: 

 • przystosowanie przejść mostowych i przepustów dla migracji zwierząt
 • wykonanie ogrodzeń ochronno – naprowadzających dla płazów i innych małych zwierząt, w części przepustów pełniących także funkcję przejść dla zwierząt,
 • wykonanie osłon antyolśnieniowych na obiektach mostowych pod którymi zorganizowano przejścia dla zwierząt
 • oczyszczenie wody opadowej spływającej z jezdni poprzez system projektowanych separatorów i osadników
 • budowa ekranów akustycznych w celu ochrony terenów wrażliwych akustycznie,
  w obszarach o stwierdzonym pogorszeniu klimatu akustycznego w środowisku,
 • nasadzenie zieleni osłonowej w celu ochrony przyległego terenu, a także w celu
  rekompensaty strat przyrodniczych,
 • ogrodzenie siatką metalową tych odcinków drogi, na których nie występują przejścia dla zwierząt bądź ekrany akustyczne.

http://www.s7-lubien-rabka.pl