viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAProcedury

23-04-2008

Sprawy wymagające zezwolenia

Sprawy wymagające zezwolenia


SPRAWY
WYMAGAJĄCE ZGODY /ZEZWOLENIA/ ZARZĄDCY DROGI

 

 Zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej na wniosek zainteresowanego, wymaga:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym,

2) przebudowa zjazdu z drogi,

3) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego,

4) lokalizacja zjazdu z drogi (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu budowlanego na działce),

5) umieszczenie reklam w pasie drogowym,

6) usytuowanie obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości mniejszej, aniżeli przewidzianej przepisami ustawy o drogach publicznych.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 82 zł podlegają następujące zezwolenia wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:

 • zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z wyjątkiem budowy lub przebudowy zjazdu związanego z budownictwem mieszkaniowym.


Powyższa opłata winna być wnoszona na następujący nr rachunku bankowego:

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045


Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa.

  Zwolnione są od opłaty skarbowej:
 • pełnomocnictwa udzielane małżonkowi , wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwa,
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
   Opłata skarbowa stwierdzająca udzielenie pełnomocnictwa w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu  winna być wnoszona na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Białymstoku.
  • Natomiast opłata skarbowa stwierdzająca udzielenie pełnomocnictwa w sprawach za zajęcie pasa drogowego - na rachunek bankowy Gminy właściwej terytorialnie ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa tzn.

   • Rejonu w Augustowie - na konto Urzędu Miasta w Augustowie
   • Rejonu w Białymstoku - na konto Urzędu Miasta w Białymstoku itp.

   Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty wnoszone na konto Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

   Autostrad Oddział w Białymstoku:

    

   1) opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego i stawki za zajęcie 1 m kw.  pasa drogowego,

   2) opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m kw.  pasa drogowego,

   3) opłatę za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego.

    

   Wysokości stawek opłat są zróżnicowane i zależą od rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni, rodzaju zajęcia pasa drogowego oraz, rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

    

   Za zajęcie pasa drogowego:

   1) bez zezwolenia zarządcy drogi,

   2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu,

   3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu

   wymierza się karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej według zasad, gdyby zezwolenie zostało  dzielone.

    

   Akty prawne:

   1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.),

   2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.),

   3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia  zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 ze zm.),

   4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2004 r. nr 129, poz. 1369),

   5) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2000 r. nr 253, poz. 2532 ze zm.).