Liczba gości: 917
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo – Przeniesienie kolidującego systemu odcinkowego pomiaru prędkości z DK3 z km 56+780 oraz 61+600 na DK-10 w km 56+930 oraz 52+350 wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przeniesienie kolidującego systemu odcinkowego pomiaru prędkości z DK3 z km 56+780 oraz 61+600 na DK-10 w km 56+930 oraz 52+350 wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych.
Numer przetargu: O.Sz.D-3.2412.62.2020
Termin realizacji: Zmiana:
Zamawiający wymaga, aby Roboty zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 270 dni od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

Zamawiający wymaga, aby Roboty zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 150 dni od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Długość okresu gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Skrócenie terminu realizacji (T) – 20 % = 20 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Iwona Gabska oraz Pan Wojciech Babula – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
Termin składania ofert: 2021-03-11 10:50:00
Miejsce składania ofert: ZMIANA II:
Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w SIWZ.
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 11.03.2021 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 11.03.2021 roku, o godzinie 11:00 oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej.


ZMIANA:
Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w SIWZ.
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 11.02.2021 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 11.02.2021 roku, o godzinie 11:00 oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej.

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w SIWZ.
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 19.01.2021 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 19.01.2021 roku, o godzinie 11:00 oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej.

Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej:
https://gddkia.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/229287/budowa-drogi-s3-na-odcinku-miekowo-koniec-obw-brzozowa-wraz-z-rozbudowa-odcinka-miekowo-rzesnica-budowa-obwodnicy-brzozowa-w-ciagu-s3-oraz-dostosowanie-drogi-krajowej-nr-3-do-parametrow-drogi-ekspresowej-na-odcinku-brzozowo-miekowo-przeniesienie-ko
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
wbabula@gddkia.gov.pl, igabska@gddkia.gov.pl drukuj