Liczba gości: 1156
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego, zbieranie i prezentowanie danych z drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury a także konserwacja, przeglądy i naprawy baterii słonecznych i generatorów wiatrowych, drogowych stacji pogodowych, tablic i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia: Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego, zbieranie i prezentowanie danych z drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury a także konserwacja, przeglądy i naprawy baterii słonecznych i generatorów wiatrowych, drogowych stacji pogodowych, tablic i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.53.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
36 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Jakość obrazu – 20% = 20 pkt
c) Odświeżanie obrazu – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 22 209 23 61 , fax. 22 209 24 74, e-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-09-26 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 26.09.2018r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j.
ul. Ks. Truszkowskiego 54
31-352 Kraków
Cena: 5 166 000,00 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 21.11.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: oferta nr 1 - 5 166 000,00 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: oferta nr 1 - 5 166 000,00 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj