Liczba gości: 959
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-20
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.45.2018
Termin realizacji: Do 120 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (cena ofertowa brutto) – 60% = 60 pkt
Okres Gwarancji – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monika Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail: mbogusz@gddkia.gov.pl ,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-08-01 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 729 w terminie do 30.07.2018r. do godz. 11:30
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
w terminie do 01.08.2018r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
drukuj