Liczba gości: 1298
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-19
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcie ofert.
Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa.
Opis przedmiotu zamówienia: Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.47.2018
Termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-08-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 714 w terminie do 03.08.2018r. do godz. 11:30
Dokonano zmiany TSO - Zmiana SIWZ nr 1
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marywilskiej nr 38, lok. 40, 03-228 Warszawa
Cena: 327 635,10 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05.09.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: 327 635,10 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 392 210,10 zł brutto
drukuj