Liczba gości: 2474
Data wszczęcia postępowania: 2018-05-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFER

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:
- DK 79 Przejście przez Lipsko
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Mazowieckiej:
- S-8a Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Siedlcach:
- DK 62 Skrzeszew – Frankopol;
- DK 62 Bachorza – Repki odc. 1
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- DK 48 Przejście przez Dobieszyn
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:
- DK 79 Przejście przez Lipsko
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Mazowieckiej:
- S-8a Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Siedlcach:
- DK 62 Skrzeszew – Frankopol;
- DK 62 Bachorza – Repki odc. 1
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- DK 48 Przejście przez Dobieszyn
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.27.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga żeby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż:
Zadanie nr 1 – 125 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie nr 2 – 90 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie nr 3 – 130 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie nr 4 – 95 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące zł, 00/100)
Zadanie nr 2 – 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące zł, 00/100)
Zadanie nr 3 – 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy, 00/100)
Zadanie nr 4 – 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy, 00/100)
Jeżeli oferta składana jest na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający wymaga aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia było ono wnoszone odrębnie dla każdego Zadania.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości – 20 % = 20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 22 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-06-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, pok. 713, VII piętro, 05.06.2018r. godz.11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, pok. 713, VII piętro, 08.06.2018r. godz. 11:30
II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, pok. 713, VII piętro, 13.06.2018r. godz. 11:30
III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OFERT, pok. 713, VII piętro, 18.06.2018r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 - TRAKT S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc,
Zadanie nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
Zadanie nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”, Ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce,
Zadanie nr 4 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych” w Grójcu Sp. z o. o., Ul. Asfaltowa 2,05-604 Jasieniec
Cena: Zadanie nr 1 - 5 096 875,83 zł ,
Zadanie nr 2 - 5 473 637,76 zł,
Zadanie nr 3 - 9 214 916,46 zł,
Zadanie nr 4 - 2 399 782,89 zł.
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 - 03.09.2018r.,
Zadanie nr 2 - 30.07.2018r.,
Zadanie nr 3 - 10.08.2018t.,
Zadanie nr 4 - 27.08.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - 2,
Zadanie nr 2 - 2,
Zadanie nr 3 - 1,
Zadanie nr 4 - 2.
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 - 3 990 480,98 zł
Zadanie nr 2 - 5 473 637,76 zł,
Zadanie nr 3 - 9 214 921,46 zł,
Zadanie nr 4 - 2 399 782,89 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 - 5 096 875,83 zł
Zadanie nr 2 - 6 317 680,84 zł,
Zadanie nr 3 - 9 214 921,46 zł,
Zadanie nr 4 - 3 191 752,78 zł.
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj