Liczba gości: 1302
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-16
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont i utrzymanie MOP-ów kat. I : Moczydła – A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego, Jędrzejów – A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego
Opis przedmiotu zamówienia: Remont i utrzymanie MOP-ów kat. I : Moczydła – A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego, Jędrzejów – A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-21.241.21.2018
Termin realizacji: Termin realizacji umowy wynosi 48 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu, na którym realizowana będzie umowa, w tym:
a) Wykonanie remontu zgodnie z OPZ – 2 miesiące od daty przekazania terenu, na którym będzie realizowana umowa.
b) Wykonanie usługi utrzymania MOP-ów zgodnie z OPZ – 48 miesięcy od daty przekazania terenu, na którym realizowana będzie umowa.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena – 60%
b) jakość – 20%
c) aspekt społeczny – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Natalię Mierzicką-Konopko do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; nmierzicka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-05-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Roboty Drogowe i Remontowo Budowlane Dróg-Pol Marzena Ryś, ul. Zachodnia 30B/6, 05-300 Mińsk Mazowiecki; BOSS Sebastian Trzmiel,
ul. Mazowiecka 19A, Stara Niedziałka, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 1 918 110,15 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 23.07.2018
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 1 918 110,15 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 3 972 654,09 zł
nmierzicka@gddkia.gov.pl drukuj