Liczba gości: 3578
Data wszczęcia postępowania: 2018-02-21
Zamawiający: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Uwaga ! II Zmiana terminu składania i otwarcia ofert „Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 - do km ok. 3+600”
Opis przedmiotu zamówienia: „Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 - do km ok. 3+600”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.10.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
12 miesięcy od daty podpisania Umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Doświadczenie Personelu – 30%
Prowadzenie strony internetowej – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.10.2018
adres dla serwera FTP 172.25.10.26 Uwaga! Zmiana adresu serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Anetą Stanecką , tel.: +48 22 209 24 37
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Joannę Gomoradzką, tel. 22 209 24 63, fax: 22 810 03 27 email: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-05-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 714 do dnia 27.04.2018r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: II Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 18.05.2018r.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 27.04.2018r.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Katowice Sp. z o. o., 40-555 Katowice, ul. Rolna 12
Cena: 2 421.531,75 zł
Data udzielenia zamówienia: 26.09.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 2 421.531,75 zł
Oferta z najwyższa ceną: 3 444.129,15 zł
drukuj