Liczba gości: 1900
Data wszczęcia postępowania: 2017-12-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 92+672 do km 100+711 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 92+672 do km 100+711 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.83.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 14 m-cy od podpisania Umowy, przy czym:
1)złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) doświadczenie personelu – 30%
c) termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Tom IV SIWZ- Materiały informacyjne zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2017
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: O.WA.D-3.241.68.2017_O
Hasło: 78+G+Z>j
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Martyną Poniatowską , tel.: +48 22 209 24 27
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61, e-mail; mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-01-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT- WARSZAWA Sp. z o.o., Ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
Cena: 1 123 260,60 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 01.03.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 1 123 260,60 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1 693 956,00 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj