Liczba gości: 2495
Data wszczęcia postępowania: 2017-12-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Płock - Ciachcin od km 75+944 do km 85+253 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Płock - Ciachcin od km 75+944 do km 85+253 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.84.2017
Termin realizacji: 1.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 14 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym:
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) doświadczenie personelu – 30%
c) termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Jolantę Machowską tel. 22 209 23 62, fax: 22 209 24 74 email: jmachowska@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-01-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
w terminie do dnia 16.01.2018r, godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań
Cena: 1 025 138,05 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 26.02.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: Lafrentz Polska Sp. z o.o. - 1 025 138,05 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. sp. k. - Lider konsorcjum
1 912 650,00 zł brutto
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj