Liczba gości: 1430
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-03
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: „Budowę miejsc do ważenia pojazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz dostawa wag w podziale na zadania:
Zadanie 1: S7 na odcinku Grójec-Jedlińsk w km 422+776,40 ÷ 423+541,65 (strona prawa)
Zadanie 2: S8 na odcinku Radzymin - Wyszków w km 484+063,00 ÷ 484+806,71 (strona prawa)
Zadanie 3: S8 na odcinku Radzymin-Wyszków w km 484+054,70 ÷ 484+832,59 (strona lewa).
Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2017 :
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Pania Ewą Hajdas, tel.: +48 22 209 23 91
Opis przedmiotu zamówienia: „Budowę miejsc do ważenia pojazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz dostawa wag w podziale na zadania:
Zadanie 1: S7 na odcinku Grójec-Jedlińsk w km 422+776,40 ÷ 423+541,65 (strona prawa)
Zadanie 2: S8 na odcinku Radzymin - Wyszków w km 484+063,00 ÷ 484+806,71 (strona prawa)
Zadanie 3: S8 na odcinku Radzymin-Wyszków w km 484+054,70 ÷ 484+832,59 (strona lewa).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż do 15 listopada 2017r. od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych., 00/100)
Zadanie 2 – 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych zł., 00/100)
Zadanie 3 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych., 00/100)
Jeżeli oferta składana jest na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający wymaga aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia było ono wnoszone odrębnie dla każdego Zadania.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji na roboty – 20 %=20 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Ewę Hajdas do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail ehajdas@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-07-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
OFERTA
w pokoju 729 w terminie do 18.07.2017r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie
art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: zadanie 2 - 2 912 156,55 zł.
zadanie 3 - 2 558 658,37 zł.
Oferta z najwyższa ceną: zadanie 2 - 2 912 156,55 zł.
zadanie 3 - 2 558 658,37 zł.
drukuj