Liczba gości: 1598
Data wszczęcia postępowania: 2017-01-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii – Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii – Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów
Numer przetargu: GGDKiA.O.WA.D-3.241.3.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

CENA - 60 % = 60 pkt
CZAS realizacji zlecenia - 15% = 15 pkt
Jakość- 25% = 25 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2017-02-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 09.02.2017 r. godz. 11:30
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
15.02.2017 r. godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PW KRYSTIAN Sp. z o.o.
ul. Staszica 9A
26-400 Przysucha
Cena: 367 084,54 zł
Data udzielenia zamówienia: 17-03-2017 r
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 367 084,54 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 431 378,97 zł brutto
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj