Liczba gości: 2287
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Utrzymanie i dostosowanie systemów preselekcji wagowej dla miejsc do ważenia pojazdów w m. Widów, Kałuszyn, Stare Groszki, Adamowice
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie i dostosowanie systemów preselekcji wagowej dla miejsc do ważenia pojazdów w m. Widów, Kałuszyn, Stare Groszki, Adamowice
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.66.2016
Termin realizacji: 1) przedłożenie dokumentacji do 14 dni od dnia podpisania umowy,
2) przystosowanie systemu do wymagań OPZ do 30 dni od dnia zaakceptowania dokumentacji zgodnie z ofertą Wykonawcy,
3) utrzymanie systemu przez 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 18 000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Czas przystosowania systemu do wymagań OPZ – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Sebastiana Chadę tel. +48 22 209 23 62 fax. +48 (22) 209 24 74
- w sprawach merytorycznych p. Daniela Woźniaka tel: +48 22 209 23 90
Termin składania ofert: 2016-09-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, 01.09.2016 r., godz. 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do 23.09.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
DUORS Sp. z o.o., 80-895 Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 5
SAFE Co Ltd. Sp. z o.o., 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20
Cena: 1 747 197,44 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.03.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 1 747 197,44 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 2 807 229,00 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj