Liczba gości: 1329
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.62.2016
Termin realizacji: Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wymienionej w § 3 ust. 1 istotnych postanowień umowy - w zależności od tego która okoliczność wystąpi wcześniej.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Termin realizacji od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl, lub w siedzibie Zamawiającego: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych p. Marta Szymkiewicz, tel +48 22 209 23 62
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Krystyna Michalak, tel.: +48 (22) 209 23 86
Termin składania ofert: 2016-08-05 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 713
do dnia 05-08-2016 r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JM DATA S.C.
Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Ul. Trakt Lubelski 233
04-667 Warszawa
Cena: 547 150,74 zł
Data udzielenia zamówienia: 23.09.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 547 150,74 zł
Oferta z najwyższa ceną: 657 366,61 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj