Liczba gości: 1451
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT 12.05.2016
Kontynuacja zarządzania Kontraktem - „Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia”.
Opis przedmiotu zamówienia: Kontynuacja zarządzania Kontraktem - „Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia”.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.31.2016
Termin realizacji: Termin realizacji - 196 dni (28 tygodni) od daty rozpoczęcia realizacji Usługi.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 95%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego, bądź w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami n/w osoby:
- Pani Beata Misiewicz tel.: +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. procedury przetargowej;
- Pan Witold Kubieniec tel.: +48 22 2092428 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 2016-05-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 06.05.2016r., godz. 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 12.05.2016r. godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: w załączniku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Umowa nie została zawarta. Wykonawca wyłoniony, odmówił przystąpienia do podpisania umowy.
Data udzielenia zamówienia: Umowa nie została zawarta. Wykonawca wyłoniony, odmówił przystąpienia do podpisania umowy.
drukuj