Liczba gości: 1820
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANUIA OFERT Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Przebudowa mostu na przepust w ciągu DK Nr 62 w km 276+484 w m. Kalinowiec
Zadanie 2: Przebudowa przepustu znajdującego się pod drogą krajową nr 63 w km 226+969 w miejscowości Kurowice, gmina Sabnie, na rowie melioracyjnym
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Przebudowa mostu na przepust w ciągu DK Nr 62 w km 276+484 w m. Kalinowiec
Zadanie 2: Przebudowa przepustu znajdującego się pod drogą krajową nr 63 w km 226+969 w miejscowości Kurowice, gmina Sabnie, na rowie melioracyjnym
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.25.2016
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 95%
b) Okres gwarancji jakości– 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury p. Sebastian Chada, tel. +48 22 209 23 62,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Sławomir Wakuła, tel. +48 22 209 23 32.
Termin składania ofert: 2016-04-22 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 21.04.2016r. do godziny 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 22.04.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Planeta” Sp. z o.o., 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 21
Cena: 774 341,57 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 13.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 774 341,57 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 248 550,86 zł brutto
drukuj