Liczba gości: 2142
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:
1) Prac projektowych i robót budowlanych związanych z inwestycjami:
- Budowa drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie. Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska. Etap II/2: Droga S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska;
- Budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” dł. ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej dł. ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i z węzłem „Marynarska”. Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła).
2) Pozostałych robót budowlanych realizowanych przez Inwestora w obrębie ww. inwestycji.
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:
1) Prac projektowych i robót budowlanych związanych z inwestycjami:
- Budowa drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie. Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska. Etap II/2: Droga S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska;
- Budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” dł. ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej dł. ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i z węzłem „Marynarska”. Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła).
2) Pozostałych robót budowlanych realizowanych przez Inwestora w obrębie ww. inwestycji.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.8.2016
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta, złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Termin sporządzenia raportu roszczenia Wykonawcy – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego bądź w siedzibie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury P. Beata Misiewicz tel. +48 22 209-23-61, fax. +48 22 209-24-74;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Joanna Krzemińska, tel. +48 (22) 22 209 24 50.
Termin składania ofert: 2016-02-17 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 12.02.2016r. ,do godz. 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 17.02.2016r. godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: w załączniku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eksametr Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Cena: 174 635,40 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 21.03.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 3 - 174 635,40 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 1 - 340 198,32 zł/brutto
drukuj