Liczba gości: 2213
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Prace projektowe i roboty związane z inwestycjami:
- budowa drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie. Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska. Etap II/2: Droga S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska;
- budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” dł. ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej dł. ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i z węzłem „Marynarska”. Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S-2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła)
Opis przedmiotu zamówienia: Prace projektowe i roboty związane z inwestycjami:
- budowa drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie. Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska. Etap II/2: Droga S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska;
- budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” dł. ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej dł. ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i z węzłem „Marynarska”. Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S-2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła)”, polegające na wykonaniu:
a) odwodnienia terenu przyległego do łącznic 3 i 7 w. Lotnisko oraz trasy NS,
b) odwodnienia terenu przy zbiorniku retencyjnym nr 8,
c) odwodnienia terenu na obszarze sąsiadującym z ogrodami działkowymi Owoc
i Dalia,
d) drenażu odwadniającego teren pomiędzy ogrodzeniem zbiornika ZB32
a zbiornikiem,
e) chodnika w rejonie posesji przy ul. Puławskiej 354/356 w Warszawie;
f) ogrodzenia i drogi dojazdowej do pompowni P10 zlokalizowanej na otwartym terenie pomiędzy DS.6, a trasą NS w Warszawie,
g) pasów bezpieczeństwa dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem
na schody na węźle „Marynarska” oraz na węźle „MPL Okęcie”,
h) odwodnienia drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego ZB-26,
i) zmiana przebiegu chodnika w ciągu ul. Gawota oraz ul. Poloneza,
j) przejścia dla pieszych na pętli tramwajowej Służewiec, strona południowo-zachodnia,
k) ogrodzenia zamykającego trasę NS od strony południowej,
l) wzmocnienia skarpy przy zbiorniku retencyjnym nr 8,
m) dostosowanie geometrii rowu do przedłużonego przepustu na rowie Grabowskim
w km 470+520,
n) korekta przebiegu ścieżek rowerowych na węźle „Okęcie
o) wykonanie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Hołubcowej 51 A,B,C.
p) rozbiórka istniejącego ogrodzenia na działce nr 15/2 obręb 0-04-05 w rejonie węzła Marynarska
q) wykonanie dojazdu, przeniesienia złącza kablowego (szafy energetycznej) oraz przywrócenie zasilanie dla ok. 34 działek na terenie ogródków działkowych im. Bohaterów Westerplatte,
r) wykonanie dojazdu do działki nr 529/3 w rejonie ul. Szyszkowej,
s) wzmocnienie konstrukcji ogrodzeń drewnianych na odcinku S-2 odcinek km 456+240 do km 466+684.
t) prawidłowe odwodnienie wind (4 windy na Al. Jerozolimskich oraz 2 na węźle Marynarska)
u) odwodnienie ul. Świerkowej na odcinku nowo wykonanego chodnika przy istniejącej jezdni.
v) wykonanie robót remontowych na węźle „Opacz” i węźle „Al. Jerozolimskie”
w) rozbiórka altany na działce nr ew. 14/1 obr. 2-06-03 przy ul. Wirażowej
w Warszawie
x) robót naprawczych ul. Bodycha
y) połączenie kanałów technologicznych na węźle Opacz z trasą Salomea - Wolica
z) oświetlenie przejścia w Gminie Michałowice
aa) poprawa / wymiana ogrodzenia ROD w m. Budy Strzyże
bb) ocieplenie wodociągu na odcinku przebiegającym pod rowem w rejonie skrzyżowania ulic Badylarskiej i Środkowej wraz z regulacją wysokościową pobliskiej inspekcji na kolektorze sanitarnej,
cc) przebudowa zjazdu z ul. Na Skraju na posesje nr 19.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 8 miesięcy od daty podpisania umowy,
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena – 80%
2. Termin realizacji – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Beata Misiewicz, tel +48 22 209 23 61 fax. +48 22 209 24 74
- w sprawach merytorycznych p. Joanna Krzemińska - tel: +48 22 209 24 50;
Termin składania ofert: 2015-10-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.713, 13.10.2015r., godz. 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 16.10.2015r. godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostaje unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)
drukuj