Liczba gości: 2127
Data wszczęcia postępowania: 2015-06-08
Zamawiający: GDDKiA Oddział Warszawa,
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25.
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTARCIA OFERT NA 23.07.2015R. Wsparcie techniczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na 15 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT NA 23.07.2015R. Wsparcie techniczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na 15 zadań:
Zadanie 1
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-1 przy obsłudze realizowanych inwestycji w tym inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 2
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-2 w zakresie obsługi technicznej przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 3
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-2 w zakresie obsługi technicznej przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 4
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-2 w zakresie obsługi technicznej przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 5
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-2 w zakresie obsługi technicznej przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 6
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-2 w zakresie obsługi technicznej sekretariatu Zespołu Kierownika Projektu przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 7
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-6 w zakresie bieżącej pomocy technicznej mającej na celu wykonywanie prac przygotowawczych i biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Kierownika Projektu.
Zadanie 8
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-9 w zakresie obsługi technicznej przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 9
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-9 w zakresie obsługi technicznej przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 10
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-10 w zakresie w zakresie bieżącej pomocy technicznej mającej na celu wykonywanie prac przygotowawczych i biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Kierownik Projektu.
Zadanie 11
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-14 przy obsłudze realizowanych inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 12
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-14 przy obsłudze realizowanych inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 13
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-15 przy obsłudze realizowanych inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 14
Wsparcie techniczne Wydziału Nieruchomości w zakresie obsługi technicznej przy realizacji inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Zadanie 15
Wsparcie techniczne Wydziału Nieruchomości w zakresie obsługi technicznej przy realizacji inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ.
Numer przetargu: : GDDKiA.O.WA.D.3.241.40.2015
Termin realizacji: Zadanie 8-15– 6 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 31.12.2015r.
Zadanie 1 – 18 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 31.12.2016 r.
Zadanie 2-6 – 54 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 31.12.2019r.
Zadanie 7 - 42 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż 31.12.2018r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
zadanie 1 – 500 zł. ( słownie: pięćset złotych)
zadanie 2,3,4,5,6 -1500 zł. ( słownie jeden tysiąc pięćset złotych)
zadanie 7 – 1100 zł. (słownie: jeden tysiąc sto złotych)
zadanie 8,9,10,11,12,13,14,15 - 200 zł. (słownie : dwieście złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nieodpłatnie na stronie zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Ewa Hajdas, pokój 729, tel.: +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 94 13;
Termin składania ofert: 2015-07-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA 23.07.2015R. Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej nr 25, w pokoju nr 729, w terminie do 21.07.2015r. do godziny 11:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj