Liczba gości: 1263
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-19
Zamawiający: Generalan Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Ochrona mienia na MOP-ach: II i III w km 537+000 w ciągu Obwodnicy Mińska Mazowieckiego na terenie woj. mazowieckiego (MOP-y kat. I)
Opis przedmiotu zamówienia: Ochrona mienia na MOP-ach: II i III w km 537+000 w ciągu Obwodnicy Mińska Mazowieckiego na terenie woj. mazowieckiego (MOP-y kat. I)
Numer przetargu: 132/2012
Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 01.02.2013r. do dnia 31.07.2013r. - termin realizacji umowy może zostać skrócony w przypadku wcześniejszego przekazania MOP-ów Dzierżawcy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego bądź w siedzibie Zamawiajacego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII pietro, pokój 729
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Pani Beata Misiewicz, pokój 729, Tel (22) 323-15-16,
fax. (022) 323-15-17.
– w sprawach merytorycznych Pan Witold Kubueniec, Tel 22 323-10-33
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiajacego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII pietro, nie później niż do dnia 27.12.2012r. do godz. 10:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Tomasz Jan Pietrzykowski G – 2, ul. Okrzei 30, 08-110 Siedlce z ceną 51 645,24 PLN.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Jan Pietrzykowski G – 2,
ul. Okrzei 30,
08-110 Siedlce
Cena: 51 645,24 PLN (brutto)
Data udzielenia zamówienia: 17.01.2013
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 1 - 51 645,24 PLN (brutto)
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 5 - 84 043,44 PLN (brutto)
drukuj