Liczba gości: 1889
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
telefon: (22) 870 65 49; fax.: (22) 323 11 17
REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 16/11/2011
Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z Rejonami kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 6 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z Rejonami kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 6 zadań:
Zadanie Nr 1 –Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
Zadanie Nr 2 – Rejony Oddziału GDDKiA w Warszawie (z wyłączeniem lokalizacji wymienionych w zadaniach 4, 5, 6).
Zadanie Nr 3 –Wydział Technologii GDDKiA Oddziału w Warszawie ul. Środkowa 35, 05-816 Opacz Kolonia.
Zadanie Nr 4 – Rejon w Mińsku Mazowieckim Oddziału GDDKiA w Warszawie, lokalizacja Stojadła 05-303.
Zadanie Nr 5 - Rejon w Ostrowii Mazowieckiej Oddziału GDDKiA w Warszawie, lokalizacja Turzyn 191C, 07-221 Brańszczyk oraz Stawek, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Zadanie Nr 6 - Rejon w Siedlcach Oddziału GDDKiA w Warszawie, lokalizacja ul. Reymonta 2, 08-300 Sokołów Podlaski.
Numer przetargu: 93/2012
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od dnia 01.12.2012r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każde zadanie, na które składa ofertę w wysokości:
Zadanie 1 – 3 300,00 zł
Zadanie 2 – 3 100,00 zł
Zadanie 3 - 700,00 zł
Zadanie 4 - 100,00 zł
Zadanie 5 - 100,00 zł
Zadanie 6 - 100,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena -100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiajacego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Annę Cybulską, pokój 713, tel. (22) 870 65 49, fax. (22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Pana Andrzeja Kaliszuka, tel. +48 22 323 14 40
Miejsce składania ofert: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 16/11/2011 DO GODZ. 09:30
Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej nr 25, w pokoju nr 713, w terminie do dnia 13.11.2012 roku, do godziny 9:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia,
iż w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: ZADANIA NR 4, ZADANIA NR 5, ZADANIA NR 6 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie w/w zadań nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 1- GTS Poland Sp.zo.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa;
Zadanie 2 - DID Sp.zo.o. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;
Zadanie 3 - NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa;
Cena: Zadanie 1- 184 656,36 zł brutto;
Zadanie 2 - 145 540,78 zł brutto;
Zadanie 3 - 93 235,27 zł brutto;
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 1 - 21.12.2012r;
Zadanie 2 - 10.12.2012r;
Zadanie 3 - 12.12.2012r;
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1- 5 ofert;
Zadanie 2 - 5 ofert;
Zadanie 3 - 1 oferta;
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1- 184 656,36 zł brutto;
Zadanie 2 - 145 540,78 zł brutto;
Zadanie 3 - 93 235,27 zł brutto;
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 - 331 974,84 zł brutto;
Zadanie 2 - 168 204,72 zł brutto;
Zadanie 3 - 93 235,27 zł brutto;
drukuj