Liczba gości: 2010
Data wszczęcia postępowania: 0000-00-00
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.
Numer przetargu: 88/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 85 000,00 zł.
( osiemdziesiąt pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Beatę Misiewicz, pokój 729, tel. (22) 323 15 16, fax. (22) 323 15 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel., +48 (22) 323 11 65.
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiajacego - GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój nr 729, w terminie do 10.10.2012r. do godz.10:30.
Zmiana terminu składania ofert na 17.10.2012r.Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.
Zmiana terminu składania ofert na 23.10.2012r. Godzina i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
Zmiana terminu składania ofert na 25.10.2012r. Godzina i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin z ceną 8 119 389,90 PLN.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.,
ul. Krośniewicka 5,
09-500 Gostynin
Cena: 8 119 389,90 PLN (brutto)
Data udzielenia zamówienia: 20.11.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: złożono 3 oferty
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 2 - 8 119 389,90 PLN (brutto)
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 1 - 11 404 912,52 PLN (brutto)
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj