Liczba gości: 1399
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Budowa budynku magazynowo-socjalnego w Kozienicach i remont infrastruktury
Numer przetargu: 99/2012
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 14.12.2012r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego (www.archiwum.gddkia.gov.pl), w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa VII piętro, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Joannę Gomoradzką, pokój 714, tel. 22 323 11 24, fax. 22 323 10 01;
- w sprawach merytorycznych p. Andrzeja Kaliszuka, tel. 22 323-14-40
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska25, VII piętro, pokój 714, do dnia 10-10-2012r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „WOJTPOL” T. Wojtysiak, Z. Krześniak Spółka Jawna
26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 1
Cena: 235.491,99 zł
Data udzielenia zamówienia: 07-11-2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 208.608,59 zł
Oferta z najwyższa ceną: 255.410,73
drukuj