Liczba gości: 1981
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul.Rosevelta 9 NIP 725-17-13-273
Prowadzacy sprzedaż: Rejon w Sieradzu 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13 tel.43/827-17-91 ; 827 30 51 fax: 43/822 51 40
Przedmiot zamówienia: sprzedaz drewna z pochodzacego z wycinki pod budowe drogi ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Złoczew - Węzeł Sieradz Południe składowanegu na Obwodziie w Brzezniu - z podziałem na 2 cześci
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaz drewna z pochodzacego z wycinki pod budowe drogi ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Złoczew - Węzeł Sieradz Południe składowanegu na Obwodziie w Brzezniu - z podziałem na cześci : czesc 1 (sosna) drewno uzytkowe - 350,84 m3 drewno opałowe 61,91 m3 szacowana wartosc netto - 51 272 zł ; - częsc 2 (sosna) drewno uzytkowe 578,45 m3 drewno opałowe 102,80 m3 czacowana wartosc netto 81 171 zł zł
Numer przetargu: 16.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: wywozu drewna nalezy dokonać w ciągu miesiąca od podpisania umowy
Wadium: Wadium wsokosci 3 155 zł dla części 1 i 5 255 zł dla części 2 należy wnieść wyłacznie w pieniadzu na warunkach podanych w instrukcji dla oferentów.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ - Warunki przetargu dla oferentów - można otrzymać nieodpłatnie w Rejonie w Sieradzu lub pobrać ze stony internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przedstawicielem sze strony Sprzedajacego jest: Jarosław Tomczyk - Kierownik Rejonu w Sieradzu tel.43/827-30-51 kom.600 887 226 . Informacje tez można uzyskać bezposrednio w Obwodzie Drogowym Brzeżnio tel. 43/82 03 281 gdzie składowane jest drewno.
Miejsce składania ofert: oferty należy złozyć w sekretariacie Rejonu w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 98-200 Sieradz w terminie do dnia 27.08.2012 do godz 10:00
Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofeert nastąpi w Rejonie w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 98-200 Sieradz o godz 10:05
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sieradz@gddkia.gov.pl drukuj