Liczba gości: 8206
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-23
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa
woj. mazowieckie
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA AUTOSTRADY A 1
NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice w podziale na następujące części:
Część I- odcinek projektowy nr 1 długości 63,8 km - węzeł Tuszyn (bez węzła) - granica woj. łódzkiego/śląskiego
- pododcinek realizacyjny A - węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800 długości 15,9 km
- pododcinek realizacyjny B - węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk
(z węzłem) od km 351+800 do km 376+000, długości 24,2 km,
- pododcinek realizacyjny C - węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko
(z węzłem) od km 376+000 do km 390+923, długości 14,9 km,
- pododcinek realizacyjny D - węzeł Radomsko (bez węzła) - granica woj. łódzkiego/śląskiego od km 390+923 do km 399+742,51, długości 8,8 km,
Część II - odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. łódzkiego/śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem)
- pododcinek realizacyjny E - granica woj. łódzkiego/śląskiego - węzeł Rząsawa (bez węzła) od km 399+742,51 do km 417+530, długości 17,8 km,
- pododcinek realizacyjny F- węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem) od km 417+530 do km 437+800 długości 20,3 km,
- pododcinek realizacyjny G- węzeł Blachownia (bez węzła) - węzeł Zawodzie (z węzłem) od km 437+800 do km 442+500 długości 4,7 km,
Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła)- węzeł Pyrzowice (bez węzła)
- pododcinek realizacyjny H- węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 do km 459+200, długości 16,7 km
- pododcinek realizacyjny I - węzeł Woźniki (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła) od km 459+200 do km 474+350, długości 15,2 km

Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie całości zamówienia (wszystkich 3 części) bądź też na wykonanie jednej lub dwóch części zamówienia.
Numer przetargu: 26/2010/KŁ
Termin realizacji: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 14
miesięcy od dnia zawarcia Umowy z zachowaniem poszczególnych Etapów Umowy oraz terminów pośrednich ich wykonania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. Szacuje się, iż termin okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady wynosić będzie 36 miesięcy.
3. Szacuje się, iż termin wykonania Umowy wyniesie 58 miesięcy. Na okres ten
składa się:
a) 14 miesięcy, określone w pkt. 1;
b) 8 miesięcy procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
c) 36 miesięcy określone w pkt. 2;
4. Termin 58 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część I: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
Część II: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Część III: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego I O Warszawa, Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa,
Nr PL 95 1130 1017 0020 1172 7820 0010 (dla wpłat z zagranicy należy
również podać BIG - GOSKPLPW)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione: GDDKiA, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa. Dokument musi określać, której/których części zamówienia dotyczy.
W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 10.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl. SIWZ można także uzyskać w formie papierowej pod adresem GDDKiA, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa w pokoju 227 na pisemny wniosek Wykonawcy po dokonaniu opłaty w cenie 20 zł w kasie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kinga Łączyńska
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj.: GDDKiA ul. Żelazna 59 , 00-848 Warszawa, w pokoju nr 227 w terminie do dnia 02.09.2010r. do godziny 10.00.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 15.10.2010 r.- GODZINA BEZ ZMIAN.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część I:
Konsorcjum Firm:
TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice

SENER Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa

SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.
Avenida de Zugazarte 56, 48930 Las Arenas, Vizcaya, Hiszpania

Część II:
Tebodin Poland Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Część III:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12
40-555 Katowice
Cena: Część I: 11 647 485,00 złotych brutto
Część II: 7 173 360,00 złotych brutto
Część III: 7 084 800,00 złotych brutto
Data udzielenia zamówienia: Część I: 24.02.2011r.
Część II: 22.02.2011r.
Część III: 22.02.2011r.
Liczba otrzymanych ofert: Dla Części I: 8 ofert
Dla Części II: 12 ofert
Dla Części III: 11 ofert
klaczynska@gddkia.gov.pl drukuj