Liczba gości: 667
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz podzespołów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejonów i jednostek podległych.
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz podzespołów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejonów i jednostek podległych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2414.76.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Termin dostawy - 20 % = 20 pkt.
Termin wymiany wadliwego produktu - 20 % = 20 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 24 63
e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2021-01-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 12.01.2021 r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 24 63;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 24 63 lub e-mail jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JM Data sp. z o.o. sp. k.
ul. Zwoleńska 65A
04-761 Warszawa
Cena: 245.883,15 PLN
Data udzielenia zamówienia: 27.01.2021r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 245.883,15 PLN
Oferta z najwyższa ceną: 245.883,15 PLN
jgomoradzka@gddkia.gov.pl drukuj