Liczba gości: 1208
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966.
Opis przedmiotu zamówienia: Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966.

Zakres robót do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB:
a) wykonanie robót rozbiórkowych,
b) Wykonanie oznakowania pionowego,
c) Wykonanie oznakowania poziomego,
d) Wykonanie barier ochronnych żelbetowych oraz stalowych,
e) Wykonanie wymiany masztów oświetleniowych,
f) Wykonanie urządzeń zabezpieczające ruch pieszych przy obiekcie mostowym MS-4A i B.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.18.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia nie był dłuższy niż 17 tygodni, licząc od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.
Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 tygodni, licząc od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych - zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi najpóźniej 7 dni po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika robót.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt. max.
Gwarancja jakości (G) - 20 % = 20 pkt. max.
Termin realizacji (T) - 20 % = 20 pkt. max.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 29-12-2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Przemysław Solan, Jarosław Brzeczka
Termin składania ofert: 2021-01-28 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAFEROAD GRAWIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, przy ul. Komunalna nr 7, 87-800 Włocławek
Cena: brutto-1.708.549,95zł
Data udzielenia zamówienia: 07.05.2021
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: brutto-997.328,16zł
Oferta z najwyższa ceną: brutto-1.708.549,95zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj