Liczba gości: 488
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania A „od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km” wraz z zamodelowaniem rozkładu stężeń zanieczyszczeń oraz opracowaniem wyników pomiarów i sporządzeniem analizy porealizacyjnej.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 229021
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj