Liczba gości: 1221
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Kontraktu pn. „Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem)”
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Kontraktu pn. „Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem)”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.73.2020
Termin realizacji: do 20 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena – 60% = 60 pkt
2) Doświadczenie Personelu – 15% = 15 pkt
3) Niezmienność Personelu Kluczowego Nadzoru – 15% = 15 pkt
4) Prowadzenie serwera FTP – 10% = 10 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 24 63
e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2021-02-02 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 14.01.2021 r., do godz. 11:30
Zmiana terminu składania ofert do dnia 02.02.2021r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 24 63;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 24 63 lub e-mail mbakula@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: CERTUSVIA Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa oraz DOZER Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Klimczaka 17 lok. 132, 02-797 Warszawa
Cena: 491 391,15 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 15.04.2021r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 491 391,15 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 899 007,00 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj