Liczba gości: 817
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN – SULĘCIN.
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Kołczyn – Sulęcin.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz wykonaniem niezbędnych badań kontrolnych (badania wykona Wydział Technologii - laboratorium drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra z siedzibą w Raculi) wraz z nadzorem przyrodniczym w trakcie prowadzonych robót.

Zakres robót obejmuje m.in.:
a) Rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 37+628 do km 38+307 - wykonanie dodatkowych pasów ruchów; wykonanie skrzyżowania.
b) Rozbudowę drogi powiatowej nr 1278F na odcinkach: północnym z kierunku Kołczyn o długości 138 m; południowym z kierunku Sulęcin o długości 149 m (długości odcinków podano od granicy istniejącego pasa drogowego drogi krajowej nr 22).

CPV - Główny przedmiot:
71 24 70 00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.

Kategoria usług: 12

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.17.2020
Termin realizacji: Przewiduje się iż wykonywanie całości Umowy trwać będzie 22 miesiące od dnia podpisania Umowy w tym:
- 10 miesięcy nadzoru w trakcie robót (w tym 1 miesiąc na rozliczenie zadania);
- 12 miesięcy nadzoru w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi.
Termin realizacji Umowy jest szacunkowy i zależy od okresu trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60% = 60 pkt. max.
Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych – Koordynatora Zespołu Nadzoru (D) – 35% = 35 pkt. max.
Zawodowa Integracja Osób (I) - 5% = 5 pkt. max.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 15-12-2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2021-01-18 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja z dnia 26-02-2021 - w załącznikach.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NBQ Spółka z o. o.
ul. Tadeusza Wendy 10C
70-655 Szczecin
Cena: Cena oferty NETTO: 118 000,00 PLN;
Cena oferty BRUTTO: 145 140,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 29-03-2021
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Pracownia Projektowo Usługowa LAKBUD-INWEST Leszek Pussty
ul. Sulęcińska 61C,
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 99 384,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: PROMOST Sp. z o.o.
ul. Boh. Westerplatte 11,
65-034 Zielona Góra
Cena: 174 660,00 PLN
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj