Liczba gości: 595
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.69.2020
Termin realizacji: 1. Termin wykonania zamówienia: 20 miesięcy od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z złożeniem wniosków do odpowiednich organów – do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – montaż półek dla płazów i małych zwierząt – do 19 miesięcy od daty podpisania Umowy,
3) Etap III – pozostałe roboty, dokumentacja powykonawcza i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – do 20 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Do czasu objętego Etapami I – III wlicza się okresy zimowe.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 40 % = 40 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Kamila Kutryb do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 62
e-mail: kkutryb@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-12-30 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 30.12.2020 r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 62;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 62 lub e-mail kkutryb@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HANSA-INVEST Sp. z o. o.
ul. Dmowskiego 6A,
62-500 Konin
Cena: 496 000,14 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 26.03.2021 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 496 000,14 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 320 651,00 zł brutto
kkutryb@gddkia.gov.pl drukuj