Liczba gości: 1001
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 46+300 do 46+703 w m. Marszów
Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 46+300 do 46+703 w m. Marszów
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.17.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) z wyłączeniem okresu zimowego tj. 16 grudnia do 15 marca.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
45 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 % = 20 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 10.12.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska – w sprawach proceduralnych
Grzegorz Kaliszewski – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2021-01-15 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 15.01.2021r. do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z siedzibą w Głogowie, przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów
Cena: 3.778.019,05zł
Data udzielenia zamówienia: 03.03.2021r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 3.778.019,05zł
Oferta z najwyższa ceną: 5.499.870,74zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj