Liczba gości: 1511
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1181F Wilkanowo – Słone”
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1181F Wilkanowo – Słone”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.13.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 % = 20 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 22.10.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska – w sprawach proceduralnych
Grzegorz Kaliszewski – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-11-06 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 06/11/2020 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj