Liczba gości: 982
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK19 w miejscowości Łosice
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK19 w miejscowości Łosice
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.60.2020
Termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości – 30 % = 30 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 10 % = 10 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 24 63
e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2020-10-20 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 20.10.2020 r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19)
oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 24 63;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 24 63 lub e-mail jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MERKRAS Michał Krasuski
Nowe Okniny 38, 08-112 Wiśniew
Cena: 1.834.673,54 PLN
Data udzielenia zamówienia: 01.12.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 1.834.673,54 PLN
Oferta z najwyższa ceną: 2.484.119,55 PLN
drukuj