Liczba gości: 782
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce”
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.47.2020
Termin realizacji: Nadzór zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie 15 miesięcy uwzględniającym:
1) Okres wykonywania Dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskiwaniem ww. zatwierdzeń tj. okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym: w przypadku zawarcia Umowy przez Wykonawcę Kontraktu w terminie wcześniejszym niż data niniejszej Umowy – do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Wykonawcę,
2) Okres realizacji robót budowlanych, tj. okres do 7 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej do uzyskania wszystkich ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania przedmiotu Umowy Wykonawcy,
3) Okres Rozliczenia Kontraktu, który trwa 2 miesiące od dnia upływu okresu realizacji robót określonego w ppkt 2.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Doświadczenie Personelu – 15% = 15 pkt
c) Niezmienność Personelu Kluczowego Nadzoru – 15% = 15 pkt
d) Prowadzenie serwera FTP – 10% = 10 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 61
e-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-09-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 16.09.2020 r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 61;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 61 lub e-mail mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KND INVEST Dariusz Zieliński
Zambski Kościelne 15, 07-215 Obryte
Cena: 284 130,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 22.02.2021 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 267 525,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 284 130,00 zł brutto
kkutryb@gddkia.gov.pl drukuj