Liczba gości: 708
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa zabudowy cysterny na podwoziu Iveco Daily wraz z przełożeniem systemu badawczego TWO - wykonanie kompletnego fabrycznie nowego pojazdu zgodnie z otrzymanymi wymaganiami na podwoziu dostarczonym przez zamawiającego – 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa zabudowy cysterny na podwoziu Iveco Daily wraz z przełożeniem systemu badawczego TWO - wykonanie kompletnego fabrycznie nowego pojazdu zgodnie z otrzymanymi wymaganiami na podwoziu dostarczonym przez zamawiającego – 1 szt.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2414.1.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do : 14.12.2020r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja - 20 % = 20 pkt.
Termin realizacji dostawy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 01.09.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała- w sprawach proceduralnych
Termin składania ofert: 2020-09-10 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 10/09/2020r. godziny 09:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOBROWOLSKI Sp. o.o., ul. Obrońców Warszawy 26a, 67-400 Wschowa
Cena: 279.210,00zł
Data udzielenia zamówienia: 28.09.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 279.210,00zł
Oferta z najwyższa ceną: 279.210,00zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj