Liczba gości: 786
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim
na drodze krajowej nr 29 - separacja kierunków ruchu na odc. węzeł Świecko – terminal
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.12.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do : 30.11.2020r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia dla systemów barier ochronnych (w tym odcinków najazdowych energochłonnych)- 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 10.08.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień- w sprawach proceduralnych
Termin składania ofert: 2020-08-26 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 26/08/2020r. godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 26-08-2020 r. do godz. 9:30, w w/w postępowaniu została złożona jedna oferta: Oferta nr 1 złożona przez: Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek. Cena oferty - 878 856,14 złotych.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
brutto – 488.000,00 złotych.
Z powyższego wynika, iż najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 878 856,14zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj