Liczba gości: 907
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Poprawa warunków ruchu na drodze S3 w obrębie węzła Gorzów Wlkp. Południe z DK22 poprzez budowę sygnalizacji akomodacyjnej” - w systemie „projektuj i buduj
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Poprawa warunków ruchu na drodze S3 w obrębie węzła Gorzów Wlkp. Południe z DK22 poprzez budowę sygnalizacji akomodacyjnej” W ramach zadania należy wykonać projekt zmiany stałej organizacji ruchu z programem sygnalizacji świetlnej oraz projekt wykonawczy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania, a następnie na ich podstawie wybudować sygnalizację.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.11.2020
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia – 15.12.2020r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych; 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika robót - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 28-07-2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - w sprawach proceduralnych;
Krzysztof Młynarczak, Michał Biegalski - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-08-17 09:30:00
Miejsce składania ofert: Po zmianie SIWZ:
Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 17/08/2020 do godziny 09:30
Przed zmianą terminu:
Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 13/08/2020 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dynniq Poland Sp. z o.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka
Cena: cena netto: 234 900,00 zł
cena brutto: 288 927,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 22.09.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Dynniq Poland Sp. z o.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka
cena brutto: 288 927,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: DUCTUS Sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
cena brutto: 452 640,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj