Liczba gości: 675
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku Wólka Pracka 7 wraz z opracowaniem wyników badań na trasie budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61, Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – od km 6+945,31 do km 21+746,16
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku Wólka Pracka 7 wraz z opracowaniem wyników badań na trasie budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61, Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – od km 6+945,31 do km 21+746,16
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.39.2020
Termin realizacji: 1) badania wykopaliskowe część terenową Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie do 60 dni od dnia udostępnienia terenu do badań przez właściciela, posiadacza lub wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu ostateczności decyzji wydanej przez MWKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań;
2) badania wykopaliskowe część opracowanie wyników Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie do 300 dni od dnia końcowego odbioru badań terenowych na tym stanowisku.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 50 %
b) Termin wykonania badań terenowych – 30 %
c) Liczba pracowników fizycznych – 20 %
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Kamila Kutryb do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62
e-mail: kkutryb@gddkia.gov.pl ,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-07-07 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 07.07.2020 r., do godz. 11:30
Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:
a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 62
c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 62 lub e-mail kkutryb@gddkia.gov.pl)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASINUS Igor Maciszewski
Al. Solidarności 129/131/40
00-898 Warszawa
Cena: 237 159,62 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 04.08.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 237 159,62 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 509 961,73 zł brutto
kkutryb@gddkia.gov.pl drukuj