Liczba gości: 1578
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 (WAŁDOWICE)”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 (WAŁDOWICE)”.
Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 22 od km 43+139 do km 43+675, a także drogi krajowej nr 24 od km 69+080 do km 69+331 wraz ze skrzyżowaniem tych dróg oraz fragmentu drogi gminnej nr 002701F (od 0+000 do 0+158,97). Inwestycja leży w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, na terenie gminy Krzeszyce i gminy Lubniewice oraz w powiecie gorzowskim, na terenie gminy Deszczno. W stanie istniejącym, na przecięciu się drogi krajowej nr 22 z drogą krajową nr 24, występuje skrzyżowanie skanalizowane, trzywlotowe. Ponadto w rejonie skrzyżowania, po stronie południowej, zlokalizowany jest zjazd. W pasie drogowym zlokalizowane są drzewa i krzewy, których usunięcie przewiduje się zgodnie z projektem wycinki.
Zakres robót obejmuje:
Rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 22 i 24 oraz drogi gminnej a w szczególności roboty związane z:
• budową skrzyżowania typu rondo na przecięciu dróg krajowych i drogi gminnej (zaprojektowano duże rondo jednopasowe o średnicy zewnętrznej 66,0 m i szerokości pasa ruchu 6,0 m)
• rozbudową odcinków dróg krajowych oraz drogi gminnej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie i oświetlenie),
• budową/przebudową elementów systemu odwodnienia powierzchniowego,
• przebudową zjazdów,
• wycinką kolidujących z inwestycją drzew i krzewów
• rekultywacja terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.6.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze
nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2411.6.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy/Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 24.06.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień – w sprawach proceduralnych
Witold Pussty – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-07-10 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 10/07/2020 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena: cena netto: 4 779 675,15 zł
cena brutto: 5 879 000,43 zł
Data udzielenia zamówienia: 02.10.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Przedsiębiorstwo Drogowe Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
cena brutto: 5 879 000,43 zł
Oferta z najwyższa ceną: MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
cena brutto: 7 870 629,09 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj