Liczba gości: 1113
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA TRZECH ODCINKACH: 1. WĘZEŁ RZEPIN – BOCZÓW OD KM 0+651 DO KM 2+320, 2. STOK – BUCZE OD KM 30+961 DO KM 34+150, 3. BRÓJCE – LUTOL SUCHY OD KM 62+542 DO KM 65+059 ORAZ OD KM 65+507 DO KM 66+780
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania:
„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA TRZECH ODCINKACH: 1. WĘZEŁ RZEPIN – BOCZÓW OD KM 0+651 DO KM 2+320, 2. STOK – BUCZE OD KM 30+961 DO KM 34+150, 3. BRÓJCE – LUTOL SUCHY OD KM 62+542 DO KM 65+059 ORAZ OD KM 65+507 DO KM 66+780”.
Usługa obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz wykonaniem niezbędnych badań kontrolnych (badania wykona Wydział Technologii - laboratorium drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra z siedzibą w Raculi) wraz z nadzorem przyrodniczym w trakcie prowadzonych robót.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.8.2020
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30.10.2022r.
2. Czas pełnienia nadzoru nad realizacją robót wynosi 26 miesiące, w tym:
- 14 miesiące nadzoru w trakcie robót; w tym 1 miesiąc na rozliczenie zadania i odbiór końcowy,
- 12 miesięcy nadzoru w Okresie Gwarancji Jakości i rękojmi.
3. Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający wskaże Wykonawcy pismem na 5 dni przed tym terminem. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – wrzesień 2020 r.
4. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania Robót budowlanych oraz terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze
nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2413.8.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie zawodowe Koordynatora Zespołu Nadzoru - 35 % = 35 pkt.
Zawodowa integracja osób - 5 % = 5 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 05.06.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień – w sprawach proceduralnych
Grzegorz Kaliszewski, Jarosław Białowąs – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-06-19 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 19/06/2020 do godziny 09:45
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUI Nadzory Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dekoracyjna 3 P5/2
65-722 Zielona Góra
Cena: 137 700,00 zł netto
169 371,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 03.08.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7 ofert
Oferta z najniższą ceną: PUI Nadzory
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dekoracyjna 3 P5/2
65-722 Zielona Góra
169 371,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.
ul. Klonowa 10
55-002 Kamieniec Wrocławski
295 077,00 zł
(OFERTA ODRZUCONA)
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj