Liczba gości: 1790
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Wykonanie remontów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziała Warszawa z podziałem na 7 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziała Warszawa z podziałem na 7 zadań:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Mazowieckim:
- DK 50 Kamion Duży - Ruszki (odcinkowo)
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Siedlcach:
- DK 62 Remiszew Duży – Repki
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Mławie:
- DK 60 m. Ciechanów (odcinkowo)
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Ostrołęce:
- DK 61 Klusek - Dzierżenin
- DK 61 Gzowo - Strzyże
Zadanie nr 5. – odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:
- DK 60 Perzanowo – Podborze
Zadanie nr 6. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 61 Przejście przez Legionowo – wiadukt
Zadanie nr 7. – odcinki administrowane przez Rejon w Ostrołęce:
- DK 61 Kacice - Pułtusk
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.30.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia:
Zadanie nr 1 – do 100 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 2 – do 110 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 3 – do 80 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 4 – do 120 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 5 – do 70 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 6 – do 90 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 7 – do 135 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości
na roboty nawierzchniowe i brukarskie - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika budowy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 61
e-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-06-30 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach)
w terminie do 23.06.2020r., do godz. 11:30.
UWAGA:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:
a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60
c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 61 lub e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, VII piętro, recepcja (przy windach)
w terminie do dnia 30.06.2020r. godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 - DELTA SPÓŁKA AKCYJNA, Ul. Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa
Zadanie nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MIKST Sp. z o. o.
Ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów
Zadanie nr 3 - STRABAG Sp. z o. o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Zadanie nr 4 - PHU TOWEMO Monika Szczygieł, Ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock
Zadanie nr 5 - TAR – POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jaworski
Ul. Lipowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Zadanie nr 6 - DELTA SPÓŁKA AKCYJNA, Ul. Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa
Zadanie nr 7 - Konsorcjum Form:
1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., Ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
2) ALTOR Sp. z o. o., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: Zadanie nr 1 - 4 365 822,39 zł/brutto
Zadanie nr 2 - 3 031 229,07 zł/brutto
Zadanie nr 3 - 2 409 414,77 zł/brutto
Zadanie nr 4 - 2 196 593,34 zł/brutto
Zadanie nr 5 - 1 325 322,54 zł/brutto
Zadanie nr 6 - 1 748 433,68 zł/brutto
Zadanie nr 7 - 4 946 594,09 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 - 25.08.2020r.
Zadanie nr 2 - 18.08.2020r.
Zadanie nr 3 - 26.08.2020r.
Zadanie nr 4 - 25.08.2020r.
Zadanie nr 5 - 28.08.2020r.
Zadanie nr 6 - 25.08.2020r.
Zadanie nr 7 - 10.09.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - 3 oferty
Zadanie nr 2 - 3 oferty
Zadanie nr 3 - 3 oferty
Zadanie nr 4 - 2 oferty
Zadanie nr 5 - 6 ofert
Zadanie nr 6 - 2 oferty
Zadanie nr 7 - 6 ofert
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 - 4 191 483,61 zł/brutto
Zadanie nr 2 - 3 031 229,07 zł/brutto
Zadanie nr 3 - 2 312 262,46 zł/brutto
Zadanie nr 4 - 2 196 593,34 zł/brutto
Zadanie nr 5 - 1 325 322,54 zł/brutto
Zadanie nr 6 - 1 748 433,68 zł/brutto
Zadanie nr 7 - 4 946 594,09 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 - 4 395 087,67 zł/brutto
Zadanie nr 2 - 3 584 784,87 zł/brutto
Zadanie nr 3 - 2 409 414,77 zł/brutto
Zadanie nr 4 - 2 351 469,02 zł/brutto
Zadanie nr 5 - 1 575 732,71 zł/brutto
Zadanie nr 6 - 1 887 805,39 zł/brutto
Zadanie nr 7 - 6 062 528,27 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj