Liczba gości: 656
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-803 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie naprawy osłon przeciwwandalowych na kładce dla pieszych nad drogą S8f w km 8+212
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie naprawy osłon przeciwwandalowych na kładce dla pieszych nad drogą S8f w km 8+212
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.29.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 61
e-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-06-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, do dnia 15.06.2020r., do godz. 11:30

UWAGA:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:
a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60
c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 61 lub e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl).
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o. o.
Budownictwo Sp. k.
ul. Marywilska 38/40
03-228 Warszawa
Cena: 370 442,30 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 09.07.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 370 442,30 zł
Oferta z najwyższa ceną: 818 713,83 zł
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj