Liczba gości: 674
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2414.21.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60% = 60 pkt
Częstotliwość wykonania
sanityzacji dystrybutorów wody – 20% = 20 pkt
Termin dostawy zamówień cząstkowych – 20% = 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, www.ggdkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 61
e-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-05-26 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. MIńska 25, 03-808 Warszawa, do 21.05.2020r., do godz. 11:30,VII piętro (recepcja przy windach)
UWAGA!!!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :
Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:
a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60
c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 61 lub e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl)

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, do dnia 26.05.2020 do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PiastPol Klejnowski, Kobierecki Spółka Jawna
ul. Kolumba 26
02-288 Warszawa
Cena: 360 054,95 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 01.07.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 360 054,95 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 585 793,65 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj