Liczba gości: 2336
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-16
Przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części: Część 1. „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320”, Część 2. „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok – Bucze od km 30+961 do km 34+150”, Część 3. „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce – Lutol Suchy od km 62+542 do km 65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.3.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 178491
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj