Liczba gości: 846
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń budynku gospodarczo socjalnego Obwodu Drogowego w Poczerninie
Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń budynku gospodarczo socjalnego Obwodu Drogowego w Poczerninie
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji - 30 % = 30 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 10 % = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-10-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 12.10.2018r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KRYST - BUD Jacek Karaś, ul. Żywiczna 14, 05-126 Nieporęt
Cena: 440 336,37 zł/ brutto
Data udzielenia zamówienia: 30.10.2018
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 440 336,37 zł/ brutto
Oferta z najwyższa ceną: 440 336,37 zł/ brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj