Liczba gości: 1068
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem)
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.54.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 17 miesięcy od daty podpisania Umowy z zachowaniem terminów pośrednich właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie zatwierdzeń Dokumentacji projektowej – w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;
2) Etap II – realizacja robót budowlanych i innych będących przedmiotem Umowy – w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej.

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych. Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania. Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas etap ten rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu realizacji Robót, a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do terminu realizacji umowy.
Jeżeli etap realizacji Robót upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas
do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27,
e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-09-19 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 714 do dnia 19.09.2018 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty.
jgomoradzka@gddkia.gov.pl drukuj