Liczba gości: 1104
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dostawa materiałów chemicznych do zimowego utrzymania dróg dla Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 Zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów chemicznych do zimowego utrzymania dróg dla Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 Zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawy soli drogowej do Rejonów w Bożej Woli, Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu
Zadanie nr 2 – Dostawy soli drogowej do Rejonów w Garwolinie, Grójcu, Ożarowie Mazowieckim, Radomiu i Zwoleniu
Zadanie nr 3 – Dostawy soli drogowej do Rejonów w Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Siedlcach
Zadanie nr 4 – Dostawy chlorku wapnia na terenie Oddziału w Warszawie
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.50.2018
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2022r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 230 000,00 (dwieście trzydzieści tysięcy zł 00/100);
Zadanie nr 2 – 260 000,00 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100);
Zadanie nr 3 – 190 000,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100);
Zadanie nr 4 – 17 000,00 (siedemnaście tysięcy zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100% -= 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27,
e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-09-28 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 714 do dnia 27.09.2018 r., do godz. 11:30
Zmiana terminu składania ofert - Zmiana SIWZ nr 1
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania Nr 4 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Modyfikacja treści SIWZ: Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 - KGHM METRACO S.A.
ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica

Zadanie nr 2 - „TRASA” Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska

Zadanie nr 3 - „TRASA” Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska

Zadanie Nr 4
Postępowanie unieważnione.
Cena: Zadanie Nr 1
KGHM METRACO S.A.
ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica z ceną 29 946 564,00 zł brutto.

Zadanie Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe-Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska z ceną 33 832 380,00zł brutto.

Zadanie Nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska z ceną 25 012 050,00 zł brutto.

Zadanie Nr 4
Postępowanie unieważnione.
Data udzielenia zamówienia: Zadanie Nr 1 - 21.11.2018r.
Zadanie Nr 2 - 19.11.2018r.
Zadanie Nr 3 - 15.11.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie Nr 1 - 2 oferty
Zadanie Nr 2 - 3 oferty
Zadanie Nr 3 - 1 oferta
Zadanie Nr 4 - 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: Zadanie Nr 1 - 28 713 120,00 zł brutto
Zadanie Nr 2 - 33 832 380,00 zł brutto
Zadanie Nr 3 - 25 012 050,00 zł brutto
Zadanie Nr 4 - 2 314 368,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie Nr 1 - 29 946 564,00 zł brutto
Zadanie Nr 2 - 34 295 475,00 zł brutto
Zadanie Nr 3 - 25 012 050,00 zł brutto
Zadanie Nr 4 - 2 314 368,00 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj